lowcost.ro

AcasaSOLICITA O OFERTA LOWCOST PERSONALIZATA
SUPORT ONLINE LOWCOST:
REZERVARI BILETE AVION BUCURESTI: 021-4110604 / 021-3105215-374787; 0764-403306 / 0764-403307
ym ym ym ym ym ym
REZERVARI BILETE AVION CONSTANTA: 024-1521242 /0241-642648 / 0241-540804 / 0241-550125
MOBIL: 0764-403300 / 0764-403301 / 0764-403302 / 0764-403304 /0764-403305 / RDS: 0241-550125
ym ym ym ym ym ym
REZERVARI BILETE AVION MANGALIA: 0241-754550 / 0764-403303 ym

Drepturile Pasagerilor

  

REGULAMENTUL (CE) nr. 261/2004 AL PARLAMENTULUI  EUROPEAN SI AL CONSILIULUI
 
din 11 februarie 2004
 
de stabilire a unor norme comune în materie de compensare   si de asistenta  a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare   si anularii sau întârzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91
 
(Text cu relevanta pentru SEE)
 
PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),
 
având în vedere propunerea Comisiei1,
 
având în vedere avizul Comitetului Economic si Social European2,
 
dupa consultarea Comitetului Regiunilor,
 
hotarând în conformitate cu procedura stabilita la articolul 251 din tratat3, în lumina textului comun aprobat de Comitetul de conciliere la 1 decembrie 2003,
 
întrucât:
 
(1)               Masurile adoptate de Comunitate în domeniul transportului aerian ar trebui, între altele, sa urmareasca asigurarea unui înalt nivel de protectie a pasagerilor. De asemenea, ar trebui sa se ia în considerare cerintele legate de protectia consumatorilor în general.
 
(2)               Refuzul la îmbarcare si anularea sau întârzierea prelungits a zborurilor pot cauza pasagerilor dificultati si neplaceri grave.
 
(3)               Desi Regulamentul (CEE) nr. 295/91 al Consiliului din 4 februarie 1991 de stabilire a normelor comune privind sistemul de compensare pentru refuzul la îmbarcare din cadrul transporturilor aeriene regulate4 a stabilit o protectie de baza a pasagerilor, numarul pasagerilor carora le este refuzata îmbarcarea împotriva vointei lor ramâne în continuare excesiv de ridicat, la fel ca si numarul pasagerilor afectati de anulari fara o avertizare prealabila , precum si al celor afectati de întârzieri prelungite.
\"\"
 
 
 
 
1 JO C 103 E, 30.4.2002, p. 225 i JO C 71 E, 25.3.2003, p. 188.2 JO C 241, 7.10.2002, p. 29.
 
3 Avizul Parlamentului European din 24 octombrie 2002 (JO C 300 E, 11.12.2003, p. 443), Pozitia comuna aConsiliului din 18 martie 2003 (JO C 125 E, 27.5.2003, p. 63) si Pozitia Parlamentului European din 3 iulie 2003. Rezolutia legislativa a Parlamentului European din 18 decembrie 2003 si Decizia Consiliului din 26 ianuarie 2004.
 
JO L 36, 8.2.1991, p. 5.


(4)               Comunitatea ar trebui asadar sa îmbunatateasca standardele de protectie stabilite în acest regulament atât pentru consolidarea drepturilor pasagerilor, cât si pentru garantarea desfasurarii activitatilor transportatorilor aerieni în conditii armonizate, pe o piata liberalizata .
 
(5)               Dat fiind faptul ca distinctia dintre serviciile aeriene regulate si neregulate tinde sa se reduca , aceasta protectie ar trebui sa se aplice nu numai pasagerilor de pe zborurile regulate, ci si celor de pe zborurile neregulate, inclusiv cele incluse în pachetele de servicii turistice.
 
(6)               Protectia acordata pasagerilor care pleaca de pe un aeroport situat într-un stat membru ar trebui sa fie extinsa la pasagerii care pleaca de pe un aeroport situat într-o tara terta spre un stat membru, în cazul în care zborul este asigurat de un transportator comunitar.
 
(7)               În scopul asigurarii aplicarii efective a prezentului regulament, obligatiile aferente ramân în sarcina operatorului de transport aerian care efectueaza sau intentioneaza sa efectueze un zbor fie cu o aeronava aflata în proprietatea sa, pe baza unui contract de închiriere de tip aeronava goala (dry lease) sau tip aeronava cu echipaj (wet lease), fie în orice alt regim.
 
(8)               Prezentul regulament nu restrânge drepturile operatorului de transport aerian de a pretinde compensatii de la orice persoana , inclusiv parti terte, în conformitate cu legislatia aplicabila .
 
(9)               Numarul pasagerilor carora li se refuza îmbarcarea împotriva vointei lor ar trebui redus printr-o solicitare adresata transportatorilor aerieni de a face apel la voluntari care sa renunte la rezervarile lor în schimbul anumitor indemnizatii, în loc de a refuza îmbarcarea pasagerilor, precum si prin compensarea integrala a persoanelor carora li se refuza totusi îmbarcarea.
 
(10)           Pasagerii carora li se refuza îmbarcarea împotriva vointei lor ar trebui sa aiba posibilitatea fie de a-si anula zborul, cu rambursarea costului biletelor sau sa - si poata continua zborul în conditii satisfacatoare si sa beneficieze de servicii corespunzatoare pe durata asteptarii unui zbor urmator.
 
(11)           De asemenea, voluntarii ar trebui sa dispuna de posibilitatea de anulare a zborului, cu rambursarea costului biletelor, sau sa - si poata continua zborul în conditii satisfacatoare, dat fiind faptul ca se confrunta cu aceleasi dificultati de calatorie ca si pasagerii carora li se refuza îmbarcarea împotriva vointei lor.
 
(12)           Dificultatile si neplacerile cauzate pasagerilor de anularea zborurilor ar trebui sa fie minime. Acest obiectiv ar trebui atins prin informarea pasagerilor, de catre transportatori, cu privire la anulari înaintea orei de plecare prevazute si, în plus, prin oferirea de posibilitati de redirectionare, astfel încât pasagerii sa poata face alte rezervari. În cazul în care acest lucru nu este posibil, transportatorii ar trebui sa despagubeasca pasagerii, cu exceptia cazurilor în care anularea survine în circumstante exceptionale, care nu pot fi evitate în pofida tuturor masurilor rezonabile adoptate.
 
(13)           Pasagerii ale caror zboruri sunt anulate ar trebui sa aiba posibilitatea de a obtine rambursarea costului biletelor sau redirectionarea în conditii satisfscstoare si sa beneficieze de servicii corespunzatoare pe durata asteptarii unui zbor urmator.


(14)           În conformitate cu Conventia de la Montreal, obligatiile care revin operatorilor de transport aerian ar trebui limitate sau responsabilitatea lor exonerata în cazurile în care evenimentul este cauzat de circumstante exceptionale, care nu pot fi evitate în pofida tuturor masurilor rezonabile adoptate. Astfel de circumstante pot surveni în special în caz de instabilitate politica , conditii meteorologice incompatibile cu desfasurarea zborului în cauza , riscuri legate de siguranta , deficiente neprevazute care pot afecta siguranta zborului si greve care afecteaza operatiunile transportatorului aerian.
 
(15)           Ar trebui sa se considere ca exista circumstante extraordinare în cazul în care impactul unei decizii de gestionare a traficului aerian asupra unei anumite aeronave dintr-o anumita zi cauzeaza o întârziere prelungita , o întârziere de o noapte sau anularea unuia sau mai multor zboruri ale aeronavei respective, în pofida adoptarii tuturor masurilor rezonabile de catre transportatorul aerian în cauza , în scopul evitarii întârzierilor sau anularilor.
 
(16)           În cazul anularii unui pachet de servicii turistice din alte motive decât anularea zborului, prezentul regulament nu se aplica .
 
(17)           Pasagerii ale caror zboruri sunt întârziate pentru o durata specificata ar trebui sa beneficieze de servicii corespunzatoare si sa aiba posibilitatea de a- i anula zborurile, cu rambursarea costului biletelor, sau de a le putea continua în conditii satisfacatoare.
 
(18)           Deservirea pasagerilor care asteapta un zbor alternativ sau întârziat poate fi limitata sau refuzata în cazul în care deservirea în sine ar putea cauza o întârziere suplimentara .
 
(19)           Operatorii de transport aerian ar trebui sa se ocupe de necesitatile speciale ale persoanelor cu mobilitate redusa , precum si de însotitorii acestora.
 
(20)           Pasagerii ar trebui sa fie pe deplin informati despre drepturile lor în eventualitatea refuzului la îmbarcare si a anularii sau întârzierii prelungite a zborurilor, astfel încât acestia sa - si poata exercita efectiv drepturile.
 
(21)           Statele membre ar trebui sa defineasca regimul de sanctiuni aplicabil încalcarii dispozitiilor prezentului regulament si sa se asigure ca aceste sanctiuni sunt aplicate. Sanctiunile ar trebui sa fie efective, proportionale si disuasive.
 
(22)           Statele membre ar trebui sa asigure si sa controleze respectarea generala de catre transportatorii aerieni a prezentului regulament si sa desemneze o institutie corespunzatoare cu competente de executie. Acest control nu ar trebui sa afecteze dreptul pasagerilor si al transportatorilor aerieni de a solicita despagubiri în justitie în conformitate cu procedurile dreptului intern.
 
(23)           Comisia ar trebui sa analizeze aplicarea prezentului regulament si sa evalueze în special posibilitatea extinderii domeniului sau de aplicare la toti pasagerii care au încheiat un contract cu un tour operator sau cu un transportator comunitar, atunci când pleaca de pe un aeroport situat într-o tara terta spre un aeroport dintr-un stat membru.
 
(24)           Dispozitiile referitoare la extinderea cooperarii privind utilizarea aeroportului din Gibraltar au fost convenite la Londra la 2 decembrie 1987 între Regatul Spaniei si Regatul Unit printr-o declaratie comuna a ministrilor afacerilor externe ai celor doua tari. Aceste dispozitii nu au intrat înca în vigoare


(25)     Regulamentul (CEE) nr. 295/91 ar trebui abrogat în consecinta   ,
 
ADOPTA    PREZENTUL REGULAMENT:
 
Articolul 1
 
Obiectul
 
1. Prezentul regulament stabileste conditiile în care pasagerii îsi pot exercita drepturile minime atunci când:
 
(a)        li se refuza   îmbarcarea împotriva vointei lor;
 
(b)        zborul este anulat;
 
(c)        zborul este întârziat.
 
2. Aplicarea prezentului regulament aeroportului din Gibraltar se face fara a se aduce atingere pozitiei juridice a Regatului Spaniei, respectiv a Regatului Unit cu privire la litigiul privind suveranitatea asupra teritoriului pe care este situat aeroportul.
 
3. Aplicarea prezentului regulament aeroportului din Gibraltar se suspenda pâna la intrarea în vigoare a dispozitiilor din declaratia comuna a ministrilor afacerilor externe ai Regatului Spaniei si Regatului Unit din 2 decembrie 1987. Guvernele Spaniei si Regatului Unit informeaza Consiliul în legatura cu aceasta data a intrarii în vigoare.
 
Articolul 2
 
Definitii
 
În sensul prezentului regulament, termenii   si expresiile de mai jos au urmatorul înteles:
 
(a) „transportator aerian”: o întreprindere de transport aerian titulara a unei licente de functionare valabil ;
 
(b)         „operator de transport aerian”: un transportator aerian care executa sau intentioneaz sa execute un zbor pe baza contractuala cu un pasager sau în numele unei alte persoane, juridice sau fizice, care a încheiat un contract cu pasagerul respectiv;
 
(c)         „transportator comunitar”: un transportator aerian titular a unei licente de functionare valabil acordat de un stat membru, în conformitate cu dispozitiile din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2407/92 din 23 iulie 1992 privind autorizarea transportatorilor aerieni1;
 
(d)         „tour operator”: cu exceptia transportatorilor aerieni, un organizator în sensul articolului 2 punctul 2 din Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru calatorii, vacante si circuite turistice2;
 
(e)         „pachet”: serviciile definite la articolul 2 punctul 1 din Directiva 90/314/CEE;
\"\"
JO L 240, 24.8.1992, p. 1.
JO L 158, 23.6.1990, p. 59.


(f)          „bilet”: un document valabil care da dreptul la transport, sau echivalentul acestuia sub o alta forma , inclusiv sub forma electronica , emis sau autorizat de catre transportatorul aerian sau de agentul autorizat al acestuia;
 
(g)         „rezervare”: pasagerul poseda un bilet sau un alt document doveditor, care indica faptul ca rezervarea a fost acceptata si înregistrata de transportatorul aerian sau de tour operator;
 
(h)         „destinatie finala ”: destinatia de pe biletul prezentat la ghiseul de înregistrare a pasagerilor sau, în cazul zborurilor cu legatur directa , destinatia ultimului zbor; nu se iau în considerare zborurile de legatura alternative disponibile, în cazul în care se respecta ora de sosire prevazuta initial;
 
(i)           „persoana cu mobilitate redusa ”: orice persoana a carei mobilitate este redusa , atunci când utilizeaza mijloacele de transport, datorita unei deficiente fizice (senzoriala sau locomotoare, permanenta sau temporara ), diminuarii capacitatii intelectuale, vârstei sau oricarei alte deficiente si a carei stare necesita o atentie speciala si adaptarea la nevoile persoanei respective a serviciilor puse la dispozitia tuturor pasagerilor;
 
(j)           „refuz la îmbarcare”: refuzul de a transporta pasageri pe un anumit zbor, desi acestia s-au prezentat pentru îmbarcare în conditiile stabilite la articolul 3 alineatul (2), cu exceptia cazurilor în care exista motive temeinice pentru refuzul la îmbarcare, cum ar fi starea sanatatii, cerintele de siguranta sau securitate sau documente de calatorie inadecvate;
 
(k)        „voluntar”: o persoana care se prezinta pentru îmbarcare în conditiile stabilite la articolul 3 alineatul (2) si este gata sa cedeze la solicitarea transportatorului aerian rezervarea sa confirmata în schimbul unei indemnizatii.
 
(l)           „anulare”: neefectuarea unui zbor programat anterior si pentru care s-a facut cel putin o rezervare.
 
Articolul 3
 
Domeniul de aplicare
 
1.     Prezentul regulament se aplica   dupa   cum urmeaza :
 
(a)        pasagerilor care pleaca de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru în care se aplica tratatul;
 
(b)        pasagerilor care pleaca de pe un aeroport situat într-o tara terta catre un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru în care se aplica tratatul, exceptând cazurile în care acestia au primit indemnizatii sau compensatii si au beneficiat de asistenta în tara terta respectiv , în cazul în care operatorul de transport aerian al zborului respectiv este un transportator comunitar.
 
2.     Alineatul (1) se aplica   sub rezerva ca pasagerii:
 
(a)        sa aiba o rezervare confirmata pentru zborul respectiv si, cu exceptia cazului de anulare mentionat în articolul 5, sa se prezinte personal pentru înregistrare,


– în conditiile stipulate si la ora indicata în prealabil si în scris (inclusiv prin mijloace electronice) de catre transportatorul aerian, tour operator sau un agent de voiaj autorizat
 
sau, în cazul în care ora nu este indicata ,
 
–       nu mai târziu de 45 de minute înaintea orei de plecare publicate sau
 
(b)        au fost transferati de catre un transportator aerian sau un tour operator de la zborul pentru care au avut o rezervare la un alt zbor, indiferent de motiv.
 
3.           Prezentul regulament nu se aplica pasagerilor care calatoresc gratuit sau la un tarif redus, care nu este disponibil direct sau indirect publicului. Cu toate acestea, prezentul regulament se aplica pasagerilor care poseda bilete emise de un transportator aerian sau un tour operator în cadrul unui program de fidelizare a clientelei sau al unui alt program comercial.
 
4.           Prezentul regulament se aplica numai pasagerilor transportati cu aeronave motorizate cu aripi fixe.
 
5.           Prezentul regulament se aplica tuturor operatorilor de transport aerian care asigura transportul pasagerilor mentionati la alineatele (1)si (2). În cazul în care un operator de transport aerian care nu are un contract cu pasagerul îsi executa obligatiile în conformitate cu prezentul regulament, atunci se considera ca acesta actioneaz astfel în numele persoanei care are un contract cu pasagerul respectiv.
 
6.           Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor pasagerilor prevazute în Directiva 90/314/CEE. Prezentul regulament nu se aplica în cazurile în care un pachet de servicii turistice este anulat din alte motive decât anularea zborului.
 
Articolul 4
 
Refuzul la îmbarcare
 
1.           În cazul în care un operator de transport aerian anticipeaza un posibil refuz la îmbarcare, atunci mai întâi trebuie sa faca un apel la voluntari dispusi sa renunte la rezervarile lor în schimbul unor indemnizatii acordate în conditiile care urmeaza a fi convenite între pasagerul respectiv si operatorul de transport aerian. Voluntarii sunt asistati în conformitate cu articolul 8, asistenta fiind oferita pe lânga indemnizatiile mentionate în prezentul alineat.
 
2.           În cazul în care numarul voluntarilor este insuficient pentru a permite îmbarcarea celorlalti pasageri cu rezervari, operatorul de transport aerian poate sa refuze îmbarcarea pasagerilor împotriva vointei acestora.
 
3.           În cazul în care pasagerilor li se refuza îmbarcarea împotriva vointei lor, operatorul de transport aerian le acorda imediat despagubiri în conformitate cu articolul 7 si le ofera asistenta în conformitate cu articolele 8 si 9.
 
Articolul 5
 
Anularea zborului
 
1.     În cazul anularii unui zbor, pasagerilor în cauza   trebuie:


(a)         sa li se ofere asistenta de catre operatorul de transport aerian în conformitate cu articolul 8 si
 
(b)         sa li se ofere asistenta de catre operatorul de transport aerian în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a)si articolul 9 alineatul (2), precum si, în eventualitatea unei redirectionari, în cazul în care ora de plecare anticipata a unui nou zbor este de cel putin o zi dupa plecarea programata pentru zborul anulat, asistenta specificata la articolul 9 alineatul (1) litera (b) si articolul 9 alineatul (1) litera (c) si
 
(c)         sa primeasca o compensatie din partea operatorului de transport aerian, în conformitate cu articolul 7, cu urmatoarele exceptii:
 
(i)             în cazul în care sunt informati despre aceasta anulare cu cel putin doua saptamâni înainte de ora de plecare prevazuta sau
 
(ii)           în cazul în care sunt informatii despre aceasta anulare într-un termen cuprins între doua saptamâni si sapte zile înainte de ora de plecare prevazuta si li se ofera o redirectionare care sa le permita sa plece cu cel mult de doua ore înainte de ora de plecare prevazuta si sa ajunga la destinatia finala în mai putin de patru ore dupa ora de sosire prevazuta sau
 
(iii)         în cazul în care sunt informati despre aceasta anulare cu mai putin de sapte zile înainte de ora de plecare prevazuta si li se ofera o redirectionare care sa le permita sa plece cel târziu cu o ora înainte de ora de plecare prevazuta si sa ajunga la destinatia finala în mai putin de doua ore dupa ora de sosire prevazuta .
 
2.           În cazul în care pasagerii sunt informati despre anulare, acestora li se ofera explicatii privind posibilitatile de transport alternative.
 
3.           Operatorul de transport aerian nu este obligat sa plateasca compensatii în conformitate cu articolul 7, în cazul în care poate face dovada ca anularea este cauzata de circumstante extraordinare care nu au putut fi evitate în pofida adoptarii tuturor masurilor posibile.
 
4.           Sarcina dovedirii faptului ca pasagerul a fost într-adevar informat despre anularea zborului, cu indicarea momentului precis, revine operatorului de transport aerian.
 
Articolul 6
 
Întârzierea zborului
 
1. În cazul în care un operator de transport aerian anticipeaza o posibila întârziere a unui zbor peste ora de plecare prevazuta , dupa cum urmeaza :
 
(a)         timp de doua ore, în cazul zborurilor de peste 1 500 de kilometri sau mai putin sau
 
(b)         timp de trei ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor intracomunitare de peste 1500 de kilometri si al oricaror alte zboruri cuprinse între 1 500 si 3 500 de kilometri sau
 
(c)         timp de patru ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor care nu se încadreaza la literele (a) sau (b),


pasagerilor li se ofera de catre operatorul de transport aerian urmatoarele:
 
(i)          asistenta specificata la articolul 9 alineatul (1) litera (a) si articolul 9 alineatul (2)   si
 
(ii)        în cazul în care ora de plecare anticipata este la cel putin o zi dupa ora de plecare anuntata initial, asistenta specificata la articolul 9 alineatul (1) litera (b) si articolul 9 alineatul (1) litera (c) si
 
(iii)      în cazul în care întârzierea este de cel putin cinci ore, asistenta specificata la articolul 8 alineatul (1) litera (a).
 
2. În orice caz, asistenta se ofera în limitele de timp stabilite în cele de mai sus corespunzator fiecarei distante de zbor.
 
Articolul 7
 
Dreptul la compensare
 
1.           Când se face trimitere la prezentul articol, pasagerii primesc o compensatie în valoare de:
 
(a)        250 EUR pentru toate zborurile de 1 500 kilometri sau mai putin;
 
(b)        400 EUR pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1 500 kilometri si pentru toate zborurile cuprinse între 1 500 si 3 500 kilometri;
 
(c)        600 EUR pentru toate zborurile care nu se încadreaza   la literele (a) sau (b).
 
Pentru stabilirea distantei se ia în considerare ultima destinatie unde pasagerul urmeaza sa soseasca dupa ora prevazut datorita refuzului la îmbarcare sau anularii zborului.
 
2. Atunci când, în conformitate cu articolul 8, pasagerilor li se ofera redirectionarea spre destinatia finala cu un zbor alternativ, a carui ora de sosire nu depaseste ora de sosire prevazuta a zborului rezervat initial
 
(a)        cu doua ore, pentru toate zborurile de 1 500 kilometri sau mai putin sau
 
(b)        cu trei ore, pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1 500 kilometri si pentru toate celelalte zboruri cuprinse între 1 500 si 3 500 kilometri sau
 
(c)        cu patru ore, pentru toate zborurile care nu se încadreaza la literele (a) sau