lowcost.ro

AcasaSOLICITA O OFERTA LOWCOST PERSONALIZATA
SUPORT ONLINE LOWCOST:
REZERVARI BILETE AVION BUCURESTI: 021-4110604 / 021-3105215-374787; 0764-403306 / 0764-403307
ym ym ym ym ym ym
REZERVARI BILETE AVION CONSTANTA: 024-1521242 /0241-642648 / 0241-540804 / 0241-550125
MOBIL: 0764-403300 / 0764-403301 / 0764-403302 / 0764-403304 /0764-403305 / RDS: 0241-550125
ym ym ym ym ym ym
REZERVARI BILETE AVION MANGALIA: 0241-754550 / 0764-403303 ym

Contractul cu Turistul

 

 

CONTRACTDE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE Nr.

 

Partilecontractante

SC.GAMMA TOURISTIC AND TRADE, cu sediul in CONSTANTA, str. UNIRII. nr.80, telefon0241-540604  ; mobil 0722553151 cod unicde inregistrare RO 8647313, titulara a Licentei de turism nr. 2119, pentruAgentia de turism TOUROPERATOARE, cu sediul in B-dul Mamaia nr. 252 Constanta, reprezentataprin SERBAN SILVIA., in calitate de .DIRECTOR., denumita in continuare Agentia,

situristul/reprezentantul turistului,

 

Dl/Dna:

Adresa:

Telefon:

C.I.:

CNP:

auconvenit la incheierea prezentului contract.

I.Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului deservicii turistice inscris in voucher, bilet de odihna tratament, bilet deexcursie, anexat la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plata.

Dataplecare:

Destinatie:

Itinerariu:

Cazare:

Tipcamera:

Tiptransport:

II.Tarif

Pretulserviciilor:

Avans/ chitanta nr. / data:

Restplata:

Datascadenta a platii:

Observatii:PENTRU A EVITA ANULAREA REZERVARII VA RUGAM RESPECTATI TERMENUL STABILIT! INCAZUL NERESPECTARII TERMENULUI DE PLATA REZERVAREA DUMNEAVOASTRA VA FII ANULATAIAR PENALITATILE DATORATE SE VOR RETINE DIN SUMELEPLATITE CA AVANS!

III.Drepturile si obligatiile Agentiei

1.In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederileesentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15zile inainte de data plecarii.

2.Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii saumicsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilorcosturilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilorde aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor deturist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de serviciituristice contractat.

3.In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta dinserviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentiaconstata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a)sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuariicalatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turisticeoferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b)sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciileturistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;

c)in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sauacesta nu le accepta din motive

intemeiate,sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la loculde plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentruserviciile neprestate.

4.Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate princontract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a)cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate princontract se datoreaza turistului;

b)cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sauunor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu leputeau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, intarzieri intraficul mijloacelor de transport etc.).

5.Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului, in termen de 1 ZI inaintede data plecarii, urmatoarele

informatii:

a)orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ceurmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transportincluse in contract;

b)denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentanteilocale a organizatorului si/sau a

detailistuluiori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permitacontractarea organizatorului si/sau a detailistului;

c)pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permitaparintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de lalocul cazarii copilului.

6.Compania aviatica ,fara a cere acordul agentiei de turism care deruleazaprogramul turistic, are dreptul de a

modificaorele de zbor! Prin urmare, agentia GAMMA TOURISTIC, nu esteraspunzatoare pentru

decolarea/aterizareaavioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul excursiei. Pentruaceste intarzieri,

companiaaeriana este obligat sa asiste turistii conform regulamentului parlamentuluieuropean nr. 261/04. Orice problema privind operarea zborului si actiunileadiacente acestuia intra sub competenta transportatorului, biletul de avionreprezentand contractul intre pasager si compania aviatica.

Incazul deteriorarii sau pierderii bagajelor in timpul dinaintea zborului,zborului efectiv si dupa incheierea acestuia, compania aviatica este singuraraspunzatoare si raspunde in fata pasagerilor conform regulamentarilor EU2027/97 si amendamentului 889/02.

Distributiacamerelor la hotel se face in momentul cazarii de receptioner. Orice problemalegata de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre client direct lareceptie, asistat de reprezentantul agentiei locale. Categoria hotelurilor si atransportului este atribuita de Autoritatea Nationala de turism din tara respeciva ,conform standardelor proprii. Eventualelereclamatii referitoare la excursiile optionale se fac direct la agentia de undeau fost achizitionate agentia noastra nefiind implicata in organizarea sau bunadesfasurare a acestora.

IV.Drepturile si obligatiile turistului

1.In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acestapoate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toateconditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatiade a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. Inacest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractulsi incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, incazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuatnumai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor.

Turistulcare cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabiliin mod solidar la platapretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocaziaacestei cedari.

2.In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sarespecte programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: instatiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si setermina la ora 12,00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihnasi/sau de tratament;in statiunile din tara ,altele decat cele de pe litoral,cazarea se face incepand cu ora 16,00 a zilei de intrare si se termina celtarziu la ora12,00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.In cazulhotelurilor din strainatate cazare se face la ora stabilita de fiecare hoteldar nu mai tarziu de ora 18.00 .

3.In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%,turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catreAgentie a sumelor platite.

4.1.Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 3 zile calendaristicede la primirea instiintarii prevazute la cap. III pct. 1, hotararea sa de aopta pentru:

a)rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau

b)acceptarea noilor conditii ale contractului.

4.2.In cazul in care turistul reziliaza contractul in conditiile cap III pct.1 sauAgentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul aredreptul:

a)sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitateechivalenta sau superioara,propus de Agentie;

b)sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus deAgentie,cu rambursarea imediata a

diferenteide pret;

c)sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

4.3.In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si odespagubire pentru neindeplinirea

prevederilorcontractului initial, cu exceptia cazurilor in care:

a)anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionatin contract, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zilecalendaristice premergatoare datei plecarii;

b)anularea s-a datorat unui caz de forta majora, definite legal de Camera deComert din Romania  (circumstanteimprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecintenu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiindincluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companieiaeriene);

c)anularea s-a facut din vina turistului.

5.Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte,contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sadespagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv in cazulaparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului,evenimente familiale aleacestuia sau alte astfel de situatii care nu sunt asimilate fortei majre.

Dacaturistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricaroradintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicareapenalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.Despagurbirease poate ridica la maximum pretul calatoriei turistice.

6.Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa destatiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a puteapretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie in cazul in care aceste taxe nu sunt incluse inpachetul de servicii achizitionat(sunt taxe locale).

7. Turistul esteobligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate,precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau detratament), in vederea acordarii serviciilor turistice. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficialepentru fiecare tara in parte, turistul ia act si este de acord cu aceasta.Responsabilitatea clasificarilor apartine in exclusivitate autoritatilor de resort ale tarilor respective.

8. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesaraindeplinirea de catre turist a unor formalitatisuplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numeleturistului este schimbat ca urmare a casatoriei/ desfacerii ei etc), acesta vaindeplini toate cerintele legale.Pentru o informare optima, agentia recomanda si consultarea         site-ului www.politiadefrontiera.ro.

9. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numarmai mare de turisti, conditiilecontractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-auachitat serviciile.

 

V.Renuntari, penalizari, despagubiri

1.In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turisticecare face obiectul prezentului contract,el datoreaza Agentiei o taxa de anularein valoare de 20 E / persoana impreuna cu urmatoarele penalizari:

a)100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-uninterval mai mic de 30 de zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea laprogram

2.Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatiisindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntarecontrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

3.In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuareapachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate deAgentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare propriiacesteia.

4. In cazul în care turistul care a intrat peteritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să semai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de oricenatură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli, exonerandagentia.

5.Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in careturistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poatepleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de lagranite de catre politia de frontiera.

6.Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul deservicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitatserviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

7.Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare aobligatiilor din contract. Pentru daunelemateriale cauzate de nerespectarea de către agenţia de turismorganizatoare a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteiaprivind despăgubirea turistului nu poate depăşi preţulpachetului de servicii turistice înscris în contract .

 

VI.Reclamatii

1.In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite,acesta are obligatia de a anunta pe loc agentia la numerele de urgenta0766374787 / 0722553151 / 0744-543949 si de a intocmi o sesizare in scris,clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legatede realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmiteprompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conduceriihotelului, restaurantului).

Reclamatiava fi luata in considerare daca turistul va prezenta in scris o confirmare dela prestatorul de servicii

turistice, prin care sa demonstreze ca serviciile reclamate nu au fost primite de catreacesta.

2.Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediatpentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionatasau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei oreclamatie in scris, in termen de maximum 3 zile calendaristice de laincheierea calatoriei.Agentia isi rezerva dreptul de a nu lua in considerarenici o reclamatie transmisa dupa trecerea celor 3 zile calendaristice de laincheierea calatoriei (checkout)..

Agentiaurmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistuluiraspunsul la reclamatie si

despagubirilecare i se cuvin.

VII. Asigurari - VIII. Turistuleste asigurat pentru rambursarea cheltuielilor derepatriere si / sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii saufalimentului Agentiei SC GAMMA TOURISTIC AND TRADE  SRL, J13/1923/1996, CIF RO8647313, in contulcareia este vandut pachetul de servicii, conform Ordinului nr 235 din 6 iunie2001 privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentuluiagentiei de turism, modificat si completat prin Ordinul nr. 562/2014 respectivla SC OMNIASIG din localitatea Constanta. Tel 0241 665810 , fax 0241639046, Nrpolitei de asigurare I 46057 valabila pana la data de 12.10.2016

In cazul in care pachetul este contractat de SC Gamma Touristic and TradeSRL,ca si agentie de turism detailista ,turistul este asigurat pentruinsolvabilitatea sau falimentul agentiei de turism tourperatare in contulcareia este vandut pachetul de servicii turistice, agentie de turismorganizatoarea a programului turistic (touroperatoare) …………………………….care are Polita de asigurare nr……..........valabila pana la…………........ inchiata la Societatea de asigurare ………………..…......din localitatea ……………....... tel…………..., fax………...., Nr politei de asigurare……………......

 

 În cazul în care asiguratul nu efectuează repatrierea turistului,turistul are obligaţia de a anunţa imediat asigurătorul printelefon, fax sau e-mail. În această situaţie asigurătorul nu areobligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere,ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, încondiţiile prezentei poliţe de asigurare. In cazul în care turistulsolicită de la asigurat rambursarea sumelor achitate şi/sau acheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentelejustificative către asigurat prin scrisoare recomandată cu confirmarede primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de perespectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratuluirambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, întermen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheieriiderulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.Turistul are obligaţia de a notifica asigurătorului, prin scrisoarerecomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitareaadresată asiguratului privind rambursarea sumelor achitate şi/sau acheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de ladata confirmării de primire prevăzute mai sus. In cazul in care, intermen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii deprimire a documentelor justificative de catre asigurat, turistul nu a primitsumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.

In termen de 10 (zece) zile calendaristice de ladata producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmiteasiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea dedespagubire insotita de documentele justificative: a) contractul de comercializarea pachetului de servicii turistice; b) confirmarile de primire precizate maisus; c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului, in cazul cererilorde rambursare a sumelor achitate de turist; d) fotocopiile de pe documentele detransport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor derepatriere.

Despagubirea nu poate depasi suma achitata deturist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, si /sausumele necesare repatrierii acestuia.

Despăgubirea va fi plătită în termende 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de cătreasigurător a documentelor justificative de la turist. In cazul în caredupă plata despăgubirii asiguratul plăteşte debitul cătreturist, turistul are obligaţia de a restitui asigurătoruluidespăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare dela data primirii de la asigurat a sumelor reprezentând debitul.

Agentia recomanda si incheierea unei polite stornopentru a acoperi eventualele penalitati de anularedin motive de forta majora, precum si a unor polite facultative pentru asistenţă în caz de boală, accidente şialtele asemenea, contract de asigurare pentru bagaje, etc

Facultativ,turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acoperetaxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele derepatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurarepentru bagaje.

VIII.Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a)voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;

b)programul turistic, in cazul actiunilor turistice.

IX.Dispozitii finale

1.Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecareparte.

2.Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cuprevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor OrdonanteiGuvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de serviciituristice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cumodificarile ulterioare.

3.Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau altinscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contineinformatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cumodificarile ulterioare.

4. . "Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectiapersoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberacirculatie a acestor date, SC GAMMA TOURISTIC AND TRADE SRL este operator dedate cu caracter personal inscris sub nr. 7549 si prelucrează datele cucaracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scopcolectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion , furnizarea de serviciituristice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastrăpersonale, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu transferareaacestora către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostricontractuali din tara si/sau strainatate. Administrăm dateledumneavoastră personale pe durata necesară pentru furnizareaserviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheieriicontractului. Dacă, pe viitor, compania va fi achiziţionată de oterţă parte, este posibil ca datele să fie transmise pentrucontinuarea fără probleme a activităţii de afaceri. Furnizămdatele dumneavoastră autorităţilor competente şi forurilorde judecată la cerere şi în cazul in care acest lucru este solicitatde legislatia relevanta."

 

Agentia,GAMMA TOURISTIC & TRADE

vremea / prognoza | vremea alte tari | munti romania | conditii rezervare bilete | conditii generale rezervare | contract | contract colaborare | Autoritatea Nationala ptr Protectia Consumatorului
portal de turism | oferte litoral | rundreise | destination management | cazare online
2019 © Gamma Touristic | politica de securitate | termeni de utilizare | sitemap | regulament pasageri